OEChemGetSite

bool OEChemGetSite(std::string &site)